visietekst

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
  startpagina         ASSautismelinksliteratuurvisietekst

 

 

Een autismespectrumstoornis (ASS) kenmerkt zich door een andere manier van waarnemen, voelen en denken. Hierdoor leren en ontwikkelen kinderen met ASS zich ook anders. Ze hebben nood aan een aanpak en een omgeving die hierop inspeelt. Als school stemmen we ons aanbod af op kinderen met ASS. We profileren ons als een autismevriendelijke school die over de expertise beschikt om een aanbod te organiseren die optimale leer- en ontwikkelingskansen creëert voor kinderen met ASS. Ons autismevriendelijk aanbod komt alle leerlingen ten goede en niet enkel onze leerlingen met ASS.

 

Onze school kiest voor een geďntegreerde werking, waarbij de klasgroep een diverse samenstelling heeft; zowel kinderen met als zonder diagnose autisme zitten in eenzelfde klas. Deze werking biedt kansen op vlak van sociaal emotionele ontwikkeling voor kinderen met ASS. Ze doen ervaringen op van klasgenoten en ook de leerkracht begeleidt hen. De sociale context waarin zij dagelijks functioneren, stimuleert hen om sociale relaties aan te gaan en hieruit te leren. Dit leerproces is  wederkerig. Hun talenten en sterke kanten zien wij als een inspiratiebron voor kinderen zonder ASS.

 

In de klas wordt les gegeven in een aangepaste omgeving die leerlingen met ASS een gevoel van basisveiligheid biedt. Kinderen met ASS hebben het moeilijk om betekenis te verlenen aan opgenomen informatie. Het is daarom belangrijk om de omgeving voor hen te verduidelijken en voorspelbaar te maken. Dit verhoogt hun welbevinden; een basisvoorwaarde om met het leerproces van start te gaan. We bieden rust en veiligheid door duidelijkheid te brengen in tijd, ruimte, communicatie en begeleidingsstijl.

 

Onze school stemt het opvoedings- en onderwijsaanbod en de draagkracht van de school af op de specifieke noden en de hulpvraag van het kind en zijn ouders aan de hand van de gewenste benadering, ondersteuning en instructie.

 

Onze school biedt een aanbod op maat van het kind, waarbij we oog hebben voor de eigenheid van elk kind. Persoonlijke ontwikkeling vertrekt vanuit de sterke kanten die aanwezig zijn bij het kind. Talenten, interesses en voorkeuren vormen dan ook het uitgangspunt van onze begeleiding. We gaan samen met het kind op weg, bieden kansen die het beste uit elk kind met ASS naar boven haalt.

 

Naast een individuele benadering, is het aanbod van onze school gericht op participatie. Het leren functioneren in een klasgroep biedt een meerwaarde voor kinderen met ASS in de ontwikkeling naar sociale zelfstandigheid.

 

We streven naar een zo zelfstandig en flexibel mogelijk functioneren van het kind op het voor hem/haar meest aangepaste niveau. We oefenen het kind zich weerbaar op te stellen en bereiden het voor op een zo autonoom en volwaardig mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven. 

 

Om de continuďteit binnen ons onderwijsaanbod te bewaken, pleiten we voor een eenduidige aanpak van het schoolteam naar onze leerlingen met ASS toe. Door eenzelfde werkwijze te hanteren, garanderen we duidelijkheid, structuur en eenduidigheid, zonder voorbij te gaan aan de eigenheid van elke leerkracht en elke leerling. Continuďteit gaat hand in hand met evaluatie. Op regelmatige basis wordt elk kind geëvalueerd. Doelen worden bijgesteld en werkpunten worden herbekeken. We hebben aandacht voor de schoolse vaardigheden en werk- & leerhouding én voor de ontwikkeling op sociaal, emotioneel, lichamelijk en communicatief vlak.

 

Onze school streeft ernaar om ouders maximaal te betrekken. Ouders zijn deskundigen van hun kind en zijn actieve partners. Door ouders te betrekken bij het onderwijs, verrijkt de school zijn leeromgeving. Dit verhoogt de ontwikkelingskansen van de leerling en de mogelijkheid tot transfer van leerervaringen. Een zekere mate van afstemming tussen de opvoeding thuis en op school is onontbeerlijk om de continuďteit van het opvoedingsaanbod te vrijwaren. Wederzijdse verwachtingen worden duidelijk gemaakt en uitgesproken. Samen met de ouders, de leerling, het CLB en andere hulpverleningsdiensten zoeken wij naar een gepaste begeleiding die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen.

 

Onze school profileert zich als een open school. Openheid bevordert betrokkenheid. We zijn bereikbaar voor leerlingen en ouders in een sfeer van respect en vertrouwen. Eerlijkheid, oprechtheid en tolerantie zijn sleutelbegrippen binnen ons functioneren. Onze school is een plek waar elk kind er mag zijn en waar respect heerst. Respect voor zichzelf, maar ook voor anderen. We streven naar een positieve omgang met elkaar vanuit eerbied voor het ‘anders-zijn’, het ‘bijzonder-zijn’ van elk individu. Diversiteit is een meerwaarde voor het leerproces van elk kind en de totale vorming van elk persoon.  

 

 

mail naar webmaster